Recikliranje i ponovno korišćenje

Napori pri štednji resursa

KYOCERA Document Solutions je uspostavila sistem recikliranja resursa. Po ovom sistemu, svi već korišćeni proizvodi se transportuju u centre za recikliranje kojima upravlja KYOCERA Document Solutions  gde se zatim pažljivo ručno rastavljaju. Nakon toga, vrši se proces kontrole demontiranih delova, koja odvaja delove za višestruku upotrebu koji će se ponovo koristiti,od ostalih delova na kojima se vrši proces recikliranja u najvećoj meri. Kompanija je nastavila sa ovim procesom sistema za reciklažu sa ciljem da smanji emisiju otpada na nulti nivo.

Uspostavljanje sistema ponovnog korišćenja i recikliranja

KYOCERA Document Solutions u Japanu, sakuplja i reciklira uređaje i delove tonera koje potrošači više ne upotrebljavaju u 8 svojih centara za prikupljanje koji su locirani širom Japana. Takvom distribucijom centara, utiče se na smanjenje emisije štetnog gasa koja bi se proizrokovala transportom. U centrima za prikupljanje,  vrši se tehnička procena svakog uređaja zajedno sa statusom upotrebe uređaja. Nakon toga, proizvodi se transportuju u centre za recikliranje.

U svakom centru za recikliranje, proizvodi se sortiraju prema nivou kvaliteta, i samo delovi koji zadovoljavaju standarde se dalje transportuju do fabrike za popravku. Kompanija je postigla nivo nulte emisije štetnih materija kroz detaljno sortiranje delova koji nisu za višestruku u potrebu i fokusiranjem na reciklažu materijala. (Krajnja stopa otpada: manje od 1%)

Prioritet KYOCERA Document Solutions je na ponovnoj upotrebi, više nego na recikliranju korišćenih proizvoda i delova tonera.  Delovi koji nisu za višestruku upotrebu se recikliraju, uređaji se ručno razdvajaju i odvajaju na reciklažu, delovi se sortiraju po vrsti materijala kao što su metal, plastika i staklo. 

Delovi koji ne spadaju u ove tri vrste materija, šalju se na recikliranje hemijskim i toplotnim procesima. Putem ovih napora, KYOCERA Document Solutions uspešno smanjuje deponije štetnih materijala do nultog nivoa koliko je moguće i nastavlja sa istim procesima i u 2008. godini.

Sistem ponovnog korišćenja

KYOCERA Document Solutions se bavi, između ostalog, i plasmanom na tržište delova za  višekratnu upotrebu koji su ostali od već korišćenih proizvoda.

Na osnovu informacija o korišćenim proizvodima iz centara za prikupljanje, plastični delovi za višekratnu upotrebu, štampane ploče, električni i drugi delovi se sortiraju, čiste i prolaze kontrolu kvaliteta. Nakon toga sprovodi se stroga kontrola svih delova, i samo pojedini koji ispunjavaju uslove šalju se na ponovu upotrebu.

Change in Number of Reused Parts / Promena broja delova za višekratnu upotrebu

KYOCERA Toner

Jednostavna administracija i ekološko odlaganje otpada

Korišćenjem originalnog KYOCERA tonera, mogu se u velikoj meri smanjiti administrativni troškovi i napori vezani za odlaganje potrošenih toner kaseta.  U većini evropskih zemalja, KYOCERA je formirala program povraćaja tonera.  Ova usluga je besplatna – potrebno je samo naručiti kutiju za prazne KYOCERA toner kasete. Kontaktirajte našeg partnera koji će organizovati prevoz i zamenu sa praznim kutijama. Šta može biti jednostavnije i efikasnije?

Korišćenjem zvaničnog  KYOCERA programa povraćaja, možete biti uvereni da će prazne toner kasete biti reciklirane i odložene na najbolji ekološki način. KYOCERA ovu uslugu ne pruža za tonere koji nisu originalni.

Ponovna upotreba toner kaseta

KYOCERA Document Solutions promoviše sakupljanje i ponovnu u potrebu toner kontejnera od 1998. Polovni toner kontejneri prikupljaju se od kupaca u centrima za prikupljanje a zatim se transportuju do centara za reciklažu. Toneri se sortiraju prema oštećenjima i vrstama nedostataka, po posebnim kriterijumima koji se koriste u centru. Nakon toga, toneri koji su za višekratnu upotrebu se prevoze do fabrika za reciklažu, gde se čiste i podvrgavaju strogim kontrolama inspekcije. Oni koji su identični onima novoproizvedenim, mogu se ponovo koristiti.

U toku fiskalne 2009. godine, prikupljeno je 512 tona već korišćenih toner kontejnera a 198.000 toner kontejnera je ponovo iskorišćeno.  Otkako je došlo do promene modela  među proizvodima koji koriste reciklirane tonere 2009. godine.,  u toku 2008. godine  za 2 povećana je i težina tonera koji se prikupljaju, a broj recikliranih tonera je smanjen za oko  20%.

Sakupljene i ponovo korišćene toner kasete

Težina prikupljenih toner kontejnera i broj ponovo korišćenih toner kontejnera

Korišćenjem originalnih KYOCERA tonera, čuvate zdravlje zaposelnih, svoje uređaje i svoj novac

Cover of KYOCERA Original Toner brochure

Ušteda i ekonomski ciljevi
Korišćenjem originalnog tonera možete uštedeti novac. Originalni KYOCERA toneri su posebno testirani po kriterijumu broja odštampanih stranica. Zajednički standardi su iSO/iEC 19752 za mono uređaje i iSO/iEC 19798 za color uređaje.  Možete biti sigurni da će KYOCERA toner kasete koje ste kupitli zadovoljiti vaša očekivanja.  Istu garanciju ne možemo dati za tonere koji nisu originalni.

Zdravlje zaposlenih
Kompanije su odgovorne za zdravlje svojih zaposlenih. Da bi zadovoljile zahteve nemačke ekološke oznake Blue Angel, KYOCERA toneri ne smeju da sadrže štetne supstance kao što su: živa; kadmijum; olovo; nikl, neka jedinjenja hroma, i boje, koji mogu da oslobode kancerogene čestice. S obzirom da originalni KYOCERA toneri ispunjavaju uslove Blue Angel testova, kupci KYOCERA proizvoda mogu biti sigurni da su ispunili svoju dužnost za obezbeđenje zdravog  radnog okruženja.

Ispravnost uređaja
Dugoročan dizajn KYOCERA uređaja se značajno razlikuje od ostalih laserskih proizvoda. Trajne komponente u ECOSYS uređajima su dizajnirane da rade u skladu sa originalnim KYOCERA tonerima.

Mi značajno smanjujemo otpad: prosečan konkurentski toner kontejner uključuje 60 odvojenih proizvodnih komponenti; dok originalna KYOCERA toner kaseta uključuje samo četiri.

U brošuri ispod možete pročitati koji su pozitivni efekti korišćenja originalnih tonera.

  • Preuzmite brošuru KYOCERA Originalni Toneri (PDF-file)  (252,3 kB)
Scroll to top